Przejdź do głównej treści
Teraz do 2 sierpnia 2024 r. możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na większość modeli! Kliknij TUTAJ, aby uzyskać więcej informacji.
Strona główna  /  Polityka prywatności

Polityka prywatności

Użytkownicy mają kontrolę nad swoimi danymi.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub próśb dotyczących swoich danych (w tym danych osobowych) oraz sposobu ich wykorzystania prosimy o wiadomość na adres privacy@epiloglaser.com.

Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) ma na celu poinformowanie użytkowników witryn internetowych i produktów (łącznie „Usługi”) świadczonych przez firmę Epilog Corporation („Epilog Laser”, „my” lub „nas”) o sposobie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych zebranych przez nas w związku z Usługami. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu ochrony prywatności użytkowników zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej polityce oraz obowiązującymi przepisami prawa Stanów Zjednoczonych. W niniejszej polityce określenie „użytkownik” oznacza dowolną osobę korzystającą lub w inny sposób czerpiącą korzyści z Usługi lub w inny sposób przekazującą dane osobowe firmie Epilog Laser za pośrednictwem Usług. PRZESYŁAJĄC INFORMACJE DO EPILOG LASER, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI ORAZ ZGADZA SIĘ JEJ PRZESTRZEGAĆ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUG.

Jakie informacje gromadzimy?

Dane osobowe:

Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik nam przesyła, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, miasto, stan/prowincja, kod pocztowy, kraj, nazwę firmy, numer telefonu i numer seryjny produktu, w celu komunikacji z użytkownikiem, wysyłania mu zamówionych artykułów fizycznych lub cyfrowych oraz ewentualnego wysyłania mu w ograniczonym zakresie treści informacyjnych w postaci fizycznej lub cyfrowej.

Inne identyfikatory osobowe:

Oprócz danych osobowych opisanych powyżej firma Epilog Laser nie gromadzi i nie chce otrzymywać żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby. W tym między innymi użytkownik nie będzie przesyłać firmie Epilog Laser żadnego numeru ubezpieczenia społecznego, numeru konta finansowego, numeru karty kredytowej lub debetowej (innego niż numer karty płacącej za Usługi), numeru prawa jazdy lub numeru dowodu osobistego. Dzieciom poniżej 13 roku życia, które korzystają z Usług, nie wolno podawać ani przesyłać żadnych danych osobowych.

Informacje pochodzące ze śledzenia sieci:

My i nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy używać technologii śledzenia sieci, takich jak pliki cookie, znaczniki pikseli i czyste pliki GIF, w celu zapewnienia wydajnego działania Usług i gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Usług. Takie gromadzone dane („Informacje pochodzące ze śledzenia sieci”) mogą obejmować adresy witryn internetowych odwiedzonych przez użytkownika przed wizytą w Usługach i po niej, rodzaj używanej przeglądarki, adres protokołu internetowego (IP), strony w Usługach odwiedzone przez użytkownika, czas przebywania na nich oraz kliknięte łącza. W celu gromadzenia informacji pochodzących ze śledzenia sieci i usprawnienia korzystania z Usług możemy przechowywać pliki cookie na komputerze użytkownika. Możemy również korzystać z technologii śledzenia sieci, które są umieszczane witrynach internetowych w obrębie Usług w celu gromadzenia informacji o działaniach podejmowanych przez użytkowników podczas interakcji z Usługami. Mogą to również robić Wykonawcy pracujący dla firmy Epilog Laser (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie). Nie wiążemy informacji pochodzących ze śledzenia sieci z danymi osobowymi poszczególnych użytkowników z wyjątkiem wewnętrznych celów operacyjnych, rozwoju produktu i celów administracyjnych związanych z Usługami. Niektóre informacje pochodzące ze śledzenia sieci mogą zawierać dane, takie jak adres IP, które są unikatowe dla użytkownika. Użytkownik ma również możliwość zmodyfikowania ustawień przeglądarki, aby zmienić dozwolone technologie śledzenia sieci podczas korzystania z Usług, ale może to wpłynąć na działanie Usług.

Analityka maszyn laserowych:

Gromadzone mogą być informacje na temat urządzenia laserowego, jego komponentów i części, w tym ich stanu i wydajności oraz diagnostyki systemów laserowych (takie jak numer seryjny, model sprzętu i numery części), kody usterek, wskaźniki ostrzegawcze, alerty i inne informacje na temat działania urządzenia laserowego.

Kto gromadzi dane osobowe użytkowników?

W niektórych przypadkach firma Epilog Laser bezpośrednio gromadzi dane osobowe użytkownika. W innych przypadkach polegamy na usługach stron trzecich z zakresu gromadzenia, tymczasowego przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkownika. Usługą, z której korzystamy w tym celu, jest Hubspot Inc.

Analityka maszyn laserowych:

Wszelkie informacje zebrane z urządzenia laserowego są wykorzystywane wyłącznie do ulepszania naszych produktów i nie są udostępniane stronom trzecim.

Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje?

Dane osobowe:

Dane osobowe użytkownika mogą zostać uzupełnione o dodatkowe informacje związane z jego aktywnością w Usługach. W zakresie, w jakim takie informacje są powiązane z użytkownikiem, będziemy traktować te dodatkowe informacje jako dane osobowe użytkownika. Możemy używać adresu e-mail użytkownika do wysyłania mu materiałów marketingowych dotyczących firmy Epilog Laser oraz jej produktów i usług. Możemy również używać danych osobowych użytkownika do wewnętrznych celów operacyjnych, rozwoju produktu i celów administracyjnych związanych z Usługami.

Informacje pochodzące ze śledzenia sieci:

Używamy informacji pochodzących ze śledzenia sieci w celu administrowania Usługami i zrozumienia, jak działają nasze Usługi, do przechowywania informacji o preferencjach użytkownika oraz do opracowywania danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług. Dzięki temu możemy określić, które funkcje i treści najbardziej podobają się użytkownikom, co pozwala nam ulepszyć nasze Usługi, zapewnić bardziej spersonalizowane wrażenia użytkownikom oraz zmierzyć ogólną skuteczność.

Informacje zbiorcze:

Będziemy również tworzyć statystyczne, zbiorcze dane dotyczące naszych użytkowników i Usług w celach analitycznych. Dane zbiorcze pochodzą z danych osobowych oraz informacji pochodzących ze śledzenia sieci, ale w formie zbiorczej nie powielają ani nie ujawniają żadnych danych osobowych, nie odnoszą się do żadnej osoby ani nie identyfikują jej. Dane te są wykorzystywane do zrozumienia naszej bazy klientów oraz do rozwijania, ulepszania i marketingu naszych usług.

Informacje o urządzeniu laserowym:

Nasze urządzenia laserowe gromadzą dane operacyjne dotyczące wydajności urządzeń. Dane te mogą obejmować takie elementy jak wersja oprogramowania układowego, typ połączenia, statystyki użytkowania, ustawienia materiałów i dzienniki błędów. Informacje te są wykorzystywane zbiorczo w celu ulepszania naszych produktów, usług i wsparcia. Analizując te dane, możemy zidentyfikować obszary wymagające poprawy, opracować nowe funkcje i zapewnić, że nasze urządzenia laserowe działają optymalnie dla wszystkich użytkowników.

Jakie informacje ujawniamy stronom trzecim?

Dane osobowe:

Nie ujawnimy danych osobowych użytkowników żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

  • (i) wykonawcom zewnętrznym zaangażowanym w świadczenie usług w naszym imieniu („Wykonawcy”), takich jak prowadzenie działań marketingowych, analizowanie danych i korzystania z Usług, hosting i obsługa Usług lub świadczenie usług wsparcia i konserwacji dla Usług bądź realizowanie obsługi klienta.
  • (ii) kiedy mamy zgodę użytkownika na udostępnienie danych.

Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej:

Jeśli użytkownik poda nam swój adres e-mail, będziemy na niego wysłać wiadomości administracyjne i promocyjne. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, może to zrobić, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi anulowania subskrypcji zawartymi w wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość na adres privacy@epiloglaser.com.

Informacje pochodzące ze śledzenia sieci:

Ujawniamy informacje pochodzące ze śledzenia sieci Wykonawcom w celu analizy wydajności Usług i zachowania użytkowników oraz w celu obsługi i ulepszania Usług.

Informacje zbiorcze:

Możemy ujawniać dane zbiorcze, które nie zawierają danych osobowych, stronom trzecim, takim jak potencjalni klienci, partnerzy biznesowi i podmioty będące źródłem finansowania, w celu opisania prowadzonej przez nas działalności.

Operatorzy sieci:

Korzystanie z Usług może wiązać się z korzystaniem z usług zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych. Tacy operatorzy nie są naszymi wykonawcami, a wszelkie informacje, które dany operator gromadzi w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług, nie stanowią „danych osobowych” i nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów telekomunikacyjnych.

Wyjątek prawny:

Niezależnie od powyższego możemy w każdym przypadku wykorzystywać dane osobowe i inne informacje gromadzone za pośrednictwem Usług w zakresie wymaganym przez prawo lub postępowanie sądowe, w celu rozwiązywania sporów, egzekwowania naszych umów z użytkownikiem (w tym niniejszej Polityki prywatności) lub jeśli według naszego uzasadnionego uznania jest to konieczne w celu ochrony naszych praw lub ochrony stron trzecich.

Dodatkowe ujawnianie informacji:

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji, które zbieramy w związku z Usługą, w tym danych osobowych, (a) każdemu następcy prawnemu naszej firmy w wyniku jakiejkolwiek fuzji, przejęcia, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji oraz (b) wszelkim organom ścigania, organom sądowym bądź organom rządowym lub regulacyjnym w zakresie wymaganym przez prawo lub jeśli według naszego uzasadnionego uznania ujawnienie jest konieczne do wyegzekwowania lub ochrony naszych praw lub ochrony stron trzecich.

Partnerzy dystrybucyjni:

Firma Epilog Laser współpracuje z dystrybutorami na całym świecie. W przypadku gdy mamy partnera dystrybucyjnego zlokalizowanego w regionie użytkownika, możemy udostępnić dane osobowe użytkownika partnerowi dystrybucyjnemu, aby mógł się skontaktować z użytkownikiem i przetworzyć jego zapytanie. Jeśli użytkownik uważa, że któryś z naszych partnerów dystrybucyjnych niewłaściwie przetwarza lub wykorzystuje jego dane osobowe, prosimy o wiadomość na adres privacy@epiloglaser.com. Użytkownik ma prawo złożyć skargę na naszych partnerów dystrybucyjnych do krajowego organu ochrony danych. Informacje o organie ochrony danych w danym kraju można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/article-{2}/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Analityka maszyn laserowych:

Informacje zebrane z urządzenia laserowego nie są udostępniane stronom trzecim.

Ustawienia prywatności / rezygnacja

Jeśli użytkownik chce, aby niektóre lub wszystkie jego dane osobowe zostały trwale usunięte z naszych baz danych, powinien skontaktować się z nami pod adresem privacy@epiloglaser.com, a my niezwłocznie je usuniemy. Informacje zbiorcze pochodzące z danych osobowych użytkownika będą przechowywane i/lub usuwane zgodnie ze zwykłą procedurą działania firmy Epilog Laser.

Analityka maszyn laserowych:

Domyślnie urządzenie laserowe nie zbiera informacji. Jednak w menu ustawień użytkownicy mają możliwość dobrowolnego udziału w udostępnianiu danych zebranych z urządzenia firmie Epilog.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo:

  • otrzymać informację o wszystkich posiadanych przez nas danych osobowych, które dotyczą użytkownika, w formacie przenośnym elektronicznie (np. elektroniczne kopie informacji załączone do wiadomości e-mail).
  • zażądać zmiany wszelkich danych osobowych, które go dotyczą.

  • zażądać usunięcia wszelkich danych osobowych, które go dotyczą.

Aby zażądać zestawienia danych osobowych, zmiany danych osobowych lub usunięcia danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem privacy@epiloglaser.com.

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej i chce złożyć skargę dotyczącą wykorzystywania lub przetwarzania przez nas jego danych osobowych, ma prawo złożyć skargę do krajowego organu ochrony danych. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ustanowił własny organ ochrony danych. Informacje o organie ochrony danych w swoim kraju można znaleźć tutaj: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i/lub przekazywanie swoich danych osobowych, ma prawo do całkowitego lub częściowego wycofania swojej zgody. Aby wycofać zgodę, prosimy o kontakt pod adresem privacy@epiloglaser.com. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody nie będziemy już przetwarzać danych w celach, na które użytkownik wyraził zgodę, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Informacje ogólne

Bezpieczeństwo:

Stosujemy uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa i integralności danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką i obowiązującym prawem. Jednak żadna transmisja internetowa nie jest całkowicie bezpieczna i nie możemy zagwarantować, że nie nastąpią naruszenia bezpieczeństwa. Nie ograniczając powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności za działania hakerów i innych nieautoryzowanych stron trzecich, które naruszają nasze rozsądne procedury bezpieczeństwa.

Łącza:

Usługi Epilog Laser mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych jako usługi. Firma Epilog Laser nie ponosi odpowiedzialności za stosowane praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn internetowych. Użytkownicy powinni być tego świadomi, gdy opuszczają nasze Usługi, i zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej zewnętrznej witryny internetowej. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez Usługi.

Modyfikacje:

Firma Epilog Laser może od czasu do czasu modyfikować lub poprawiać niniejszą politykę. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, według uznania firmy Epilog Laser, w sposobie gromadzenia, wykorzystywania lub przekazywania danych osobowych, powiadomimy użytkownika o tych zmianach poprzez modyfikację niniejszej Polityki prywatności, która będzie dostępna do wglądu przez użytkownika w Usługach. Niezależnie od wszelkich wprowadzonych przez nas modyfikacji wszelkie dane osobowe zebrane od użytkownika przez firmę Epilog Laser będą traktowane zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w momencie gromadzenia informacji, chyba że uzyskamy od użytkownika zgodę na inne postępowanie.

Dzieci:

Firma Epilog Laser nie gromadzi ani nie przechowuje w sposób świadomy informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej mailto:privacy@epiloglaser.com. roku życia, a z Usług mogą korzystać wyłącznie osoby poniżej {1}. roku życia pod nadzorem szkoły, rodzica, opiekuna lub nauczyciela. Jeśli firma Epilog Laser dowie się, że podane zostały dane osobowe osoby poniżej {2}. roku życia, podejmie odpowiednie kroki w celu usunięcia tych informacji. Aby zażądać usunięcia takich informacji, należy wysłać wiadomość na adres privacy@epiloglaser.com.

Lokalizacja geograficzna

Oferujemy Usługi w kilku regionach geograficznych. Region geograficzny definiujemy jako lokalizację, w której znajduje się użytkownik.

Użytkownicy spoza Unii Europejskiej:

W przypadku użytkowników znajdujących się poza Unią Europejską przetwarzamy dane poprzez zewnętrznych podmiotów przetwarzających znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wdrożyliśmy uzasadnione fizyczne, techniczne i organizacyjne zabezpieczenia przed przypadkowym, nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, dostępem, wykorzystaniem lub przetwarzaniem danych użytkownika będących w naszym posiadaniu. Przestrzegamy przepisów stanowych i federalnych regulujących ochronę danych osobowych.

Użytkownicy z terenu Unii Europejskiej:

W przypadku użytkowników z terenu Unii Europejskiej przetwarzamy dane poprzez zewnętrznych podmiotów przetwarzających znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Takie przetwarzanie odbywa się zgodnie z rozporządzeniem {0}/{1} Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z {2} kwietnia {3} r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, znanym jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”). Obejmuje to stosowanie wymaganych zabezpieczeń w odniesieniu do przypadkowego, nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, ujawnienia, dostępu, wykorzystania lub przetwarzania danych. Przekazywanie danych użytkowników z terenu Unii Europejskiej podmiotom przetwarzającym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie odbywa się zgodnie z RODO.

Przechowywanie i usuwanie

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetworzone, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych. Jeśli użytkownik chce, aby jego dane osobowe zostały usunięte przed datą, w której zostałyby one usunięte zgodnie w ramach zwykłej procedury działania firmy Epilog Laser, prosimy o wiadomość na adres privacy@epiloglaser.com, a my niezwłocznie zastosujemy się do tego.

O nas

Nasza siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych pod adresem {0} Table Mountain Parkway, Golden, Colorado {1}. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych i regionach innych niż Unia Europejska mogą kontaktować się z nami pod powyższym adresem.

Naszym przedstawicielem w UE na potrzeby RODO jest Epilog Laser BV. Można się z nim skontaktować pod adresem Duwboot {0}, {1} CD Houten, Holandia.

Data wejścia w życie tego dokumentu: {0} maja {1}